Training

"If you can't measure it, you can't improve it."
 
" เราเชื่อว่าการอบรมที่ได้มาตราฐาน ต้องสามารถวัดผลประเมินก่อนและหลังการฝึกอบรมได้  รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างดี"

 

ความแตกต่างที่เรามอบให้คือ การสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ และลงมือปฎิบัติในรูปแบบที่ชี้เฉพาะเหมาะสมกับตนเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังผลในทางพฤติกรรมระยะยาว นั่นคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้องค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ให้ความเชื่อมั่นและเลือกใช้บริการ M.I.S.S. Consult อย่างต่อเนื่อง กับผลตอบรับจากกระบวนการที่สร้างผลสำเร็จอย่างชัดเจน

 

 • Training Need Assessment - การประเมินความคาดหวังของผู้เข้าอบรมก่อนการอบรม

 • Psychometric Test - แบบทดสอบจิตวิทยาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝีกอบรมได้เรียนรู้ตนเอง

 • 180 Degree Feedback - การประเมินผู้เข้าอบรมเพื่อวัดพฤติกรรมหลังการอบรม

 • IDP - รายงานผลเชิงบุคคลในด้านผลสำเร็จด้านการลงทุนในการอบรมดังกล่าว

Our Training Course:
 Training Philosophy 

บริการการฝึกอบรมเฉพาะตามความต้องการขององค์กร โดยหลักการฝึกอบรมของ MissConsult เราสร้างความแตกต่างโดยขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

 • การสร้างความตระหนักรู้: มีการทดสอบผู้เข้าฝึกอบรม เพื่อทราบถึงปัญหาในปัจจุบันและแนวโน้มสาเหตุของปัญหา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและรับทราบถึงปัญหา

 

 • การสร้างความเข้าใจ: รูปแบบการฝึกอบรม เน้นกิจกรรม การลงมือทำ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจถึงสาระสำคัญ หรือประเด็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในแนวทางที่นำไปปฏิบัติและสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง

 

 • การสร้างความสมัครใจ: การติดตามผลด้วยลิขสิทธ์เฉพาะของ MissConsult เรามีรูปแบบการติดตามพฤติกรรมที่ทางองค์กรสามารถทำเองได้ ผ่านเว็บไซด์ของเราและสามารถทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากผู้เข้าฝึกอบรม

 

ด้วยขั้นตอนดังกล่าว การฝึกอบรมของเราจึงสามารถสร้างคุณค่างานให้แก่ฝ่ายบุคลากรอย่างแท้จริง และ ยังสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เห็นผลได้ชัดเจนจากการลงทุนขององค์กร

บางส่วนของหลักสูตรอบรมของเรา  หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-258-4966

 

 

 • YouTube Social Icon

M.I.S.S Consult Training Focus

Attitude Focus - สร้างทัศนคติ

โปรแกรมการฝึกอบรมการสร้างทัศนคติ ตามที่องค์กรต้องการ

 

Competency Focus - สร้างความสามารถให้แข่งขันได้

โปรแกรมฝีกอบรมที่เน้นการสร้างทักษะ ความสามารถ เพือให้เกิดการแข่งขันได้

 

Leadership Focus - หลักสูตรการปรับทัศนคติ แนวความคิด เพื่อการดึงศักยภาพผู้นำสำหรับผู้บริหาร

Questioning Skill For Management

 

 

 

2 Day Training การฝึกอบรมทักษะการตั้งคำถาม สำหรับผู้บริหาร เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

 

วันที่ 1: เรียนรู้ ทักษะการถาม พื้นฐาน เพื่อสร้างความร่วมมือ และ กิจกรรมภาคปฏิบัติ

 

วันที่ 2: เรียนรู้ ทักษะ การถามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง การฝึกอบรมนี้ ได้รับชุดหนังสือ คำถาม สำหรับการใช้ในการบริหาร

Competency Focus

Leader Communication Program

 

 

2 Days Intensive Course: การฝึกอบรมการสื่อสารเชิงผู้นำในการดึงเอกลักษณ์เฉพาะผู้นำให้เกิดความโดดเด่นและความมั่นใจในตนเอง

 

Day 1: เรียนรู้พื้นฐานการควบคุมสีหน้าท่าทางของตนเองและเรียนรู้ผู้อื่น

 

Day 2: เรียนรู้บุคลิกภาพและลักษณะเด่นทางบุคลิกของตนเอง ฝึกการใช้ และ ควบคุมให้เกิดการรับรู้เชิงบวกจากผู้อื่น

Leadership Focus

Manager Coaching Program

 

 

2 Day Training: การปูพื้นฐาน ทักษะ และ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การโค้ช ในองค์กรโดยเฉพาะ โดยเน้นการเรียนหลักการพร้อมกับทางทำกิจกรรมตามเนื้อหา เหมาะสำหรับ ผู้บริหารระดับต้น หรือ ผู้บริหารที่ต้องการปูพื้นเรื่องทักษะ การโค้ชในองค์กร วัตถุประสงค์:

 

1. เรียนรู้ การปรับตัวและปรับแนวคิด เพื่อตอบรับการใช้เทคนิค การโค้ช บุคลากรในองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

 

2. เรียนรู้ ทักษะ การฟังเพื่อสร้างความเข้าใจและความไว้ใจ ในรูปแบบการโค้ช (Active Listening) พร้อมทำกิจกรรม

 

3. เรียนรู้ ทักษะการโค้ช เพื่อสร้างผลลัพธ์

Competency Focus

Constructive Feedback

 

 

1 Day Training: การฝึกอบรม การให้คำแนะนำและตอบรับของผู้บริหาร เพื่อสร้างการสนับสนุน และ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

 

Morning: เรียนรู้ รูปแบบการสื่อสาร และ โครงสร้างการสื่อสาร เพื่อ วิจารณ์ ชื่นชม และ อื่นๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับ และ สร้างความน่าเชื่อถือ

 

Afternoon: เรียนรู้เทคนิค การสื่อสารในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง หรือ การสื่อสารในเชิงการคาดหวังการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มพนักงานที่มีผลการทำงานต่ำกว่าเป้าหมาย สร้างรูปแบบการสื่อสารแบบผู้นำ ด้วยเทคนิค และ หลักการ สื่อสารเชิงตอบรับแบบมืออาชีพ

Competency Focus

W.O.R.K Communication

 

1 Day Course: การฝึกอบรมรูปแบบการสื่อสารเชิงจิตวิทยา สำหรับคนทำงาน เป้าหมาย: เรียนรู้เทคนิค การเข้าใจเพื่อนร่วมงาน และ สร้างการตอบรับผ่านการสื่อสารที่สนับสนุน และสร้างคุณค่า

 

Morning: เรียนรู้เกี่ยวกับ รูปแบบการสื่อสารของบุคคลในที่ทำงาน ด้วยหลักการสังเกต เชิงจิตวิทยา

 

Afternoon: เรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้รูปแบบการสนทนาเชิงจิตวิทยาผ่านสถานการณ์จริง และ ฝึกเสมือนจริง เพื่อประสิทธิภาพทางการเรียนรู้แบบนำไปใช้ได้จริง

Competency Focus

Performance Evaluation

 

2 Day Training: การฝึกอบรมการประเมินผลงานและการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

 

วันที่ 1: เรียนรู้ การวิเคราะห์ และ การทำแบบฟอร์ม เพื่อการประเมิน ตลอดทั้ง การเขียน เพื่อการประเมิน ที่มีประสิทธิภาพ

 

วันที่ 2: เรียนรู้ การสื่อสารภายหลังการทำประเมิน เพื่อสร้างการยอมรับ และ สร้างความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ต้องการ

Competency Focus

Path Goal Management Program

 

 

4 Day for Success Management: โครงการฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมงานบริหารแบบครอบคลุม 4 องค์ประกอบดังนี้

 

วันที่ 1: Self Management: เรียนรู้การบริหารตนเอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

วันที่ 2: Colleague: เรียนรู้การบริหารเพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี

 

วันที่ 3: Team Management: เรียนรู้การบริหารทีมงาน บนพื้นฐานการพัฒนาและสนับสนุน

 

วันที่ 4: Boss Management เรียนรู้การบริหารผู้บริหาร และ หัวหน้างาน เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่ถูกคาดหวัง

Competency Focus

Being The Manager

 

 

1 Day Training: การฝึกอบรมเบื้องต้น สำหรับผู้จัดการมือใหม่ เพื่อสร้างการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการทำงานเชิงผู้บริหาร

 

Morning: เรียนรู้การวิเคราะห์ตนเอง จุดอ่อนจุดแข็ง และ ทักษะความสามารถที่สามารถสร้างคุณค่าต่อตนเอง ณ ปัจจุบัน และ ในอนาคต ตลอดทั้ง การเรียนรู้ การวิเคราะห์ ความคาดหวังจากองค์กร และ ทีมงานอย่างเป็นระบบ

 

Afternoon: เรียนรู้การวางแผนและการดำเนิน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย เรียนรู้การบริหารบุคลากรโดยพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Competency Focus

Executive Body Language

 

1 Day Training: การฝึกอบรม ทักษะการแสดงออกของผู้บริหาร เรียนรู้การสร้างภาพลักษณ์ของตนเอง เพื่อให้เกิดการรับรู้เชิงบวก และ เรียนรู้ การเข้าใจผู้อื่น ผ่านการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง เพื่อการบริหารบุคคลอย่างมืออาชีพ

 

Morning/ช่วงเช้า: เรียนรู้ การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง ของบุคคล และ ทำแบบประเมิน การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจ และ จุดสังเกต อย่างเป็นระบบ

 

Afternoon: เรียนรู้การแสดงออกทางสีหน้าท่าทางของตนเอง ทั้งด้านบวก และ ด้านลบ เรียนรู้การแสดงบุคลิกภาพ เพื่อให้บุคคลอื่น รับรู้ และ ยอมรับ

Attitude Focus

System Thinking: กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

 

 

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้พื้นฐานความเข้าใจ และความแตกต่างของการคิดที่เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้เกิดการเข้าใจแยกประเภทการคิด

 • การสร้างความเข้าใจ และรู้ระดับทักษะการคิดเชิงระบบของตนเองเพื่อการพัฒนา

 • เรียนรู้พื้นฐานความเข้าใจระบบการคิด และอิทธิพลของระบบการคิดที่มีของมนุษย์ ทำให้เกิดการตีความและการสร้างรูปแบบการรับรู้ และการประเมินค่าทางความคิดในแต่ละสถานการณ์ สร้างทักษะทางการคิดพื้นฐานของมนุษย์

 • เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงระบบ หรือ System thinking อย่างมีประสิทธภาพ

 

แบบทดสอบทางจิตวิทยาประกอบการอบรม ***

System Thinking Skill Test: แบบประเมินทักษะการคิดเชิงระบบ

Competency Focus

Psychology for working People

 

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้หลักการทางจิตวิทยาพื้นฐานบุคคล

 • เรียนรู้รูปแบบพฤติกรรมของบุคคล คุณค่า ตัวตน ความเชื่อ และ สิ่งที่มีอิทธิพลของบุคคล

 • เพิ่มทักษะการเข้าใจคนอื่นในแบบที่เขาเป็น ตลอดทั้งเรียนรู้รูปแบบ การชักจุง

 • เพิ่มทักษะการโน้มน้าว และ การมีอิทธิพลต่อผู้อื่นในรูปแบบที่เขายินยอม และต้องการทำตาม

Attitude Focus

Customer Mind Program:

 

 

ทัศนคติการให้บริการด้วยพฤติกรรมที่ประทับใจ

วัตถุประสงค์

 

 • เพิ่มความเข้าใจในความส าคัญของบทบาทตนเองในฐานะผู้ให้บริการในรูปแบบต่างๆ และการประยุกต์ใช้งานจริง

 • เพิ่มทักษะและความเข้าใจในระหว่างทีมงาน การให้

ความสำคัญกับบุคคลที่ร่วมงาน

 • เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ความตอ้งการที่แท้จริงของลูกค้าผู้ต้องการได้รับบริการ เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

แบบทดสอบทางจิตวิทยาประกอบการอบรม***

 • Customer Mind Test: แบบประเมินทัศนคติด้านการบริหารจัดการอารมณ์(Emotional Management)

Attitude Focus

Discover Yourself: ค้นหาและพัฒนาศักยภาพ

ของตนเอง

 

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้ตนเอง การเข้าใจจุดบวก จุดท้าทายของตนเอง

อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม

 • เรียนรู้สร้างคุณค่าต่อตนเอง ต่องานและสุขภาพของผู้

ทำงาน

 • เพิ่มทักษะการวางแผนเพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนา

ทัศนคติและการสร้างก าลงัใจทีถ่ ูกตอ้ง

 • เพิ่มทักษะการวางแผนเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่

สอดคล้องต่อคุณค่าตัวตน และหลักการในชีวิต

 

แบบทดสอบทางจิตวิทยาประกอบการอบรม*

Self-Awareness Personality Test: แบบสำรวจประเมิน

ระดับการตระหนักรู้ทางดา้นพฤติกรรมของตนเอง ทีส่งผลการต่อเติบโต

Attitude Focus
Attitude Focus

Get Thing Done for The Right Way:

 

 

ศักยภาพของการบริหารเวลาบนจุดคุ้มทุน

วัตถุประสงค์

 

 • เรียนรู้ลกษณะนิสัยหรือคุณสมบัติที่มีของตนเอง ต่องานที่รับผิดชอบ เพื่อการประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน

 • เรียนรู้4 รูปแบบการแบ่งงานเพือ่ การบริหารงานสำหรับผู้ทำงาน

 • เพิ่มทักษะในการบริหารเวลา บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อองค์กร

 • เรียนรู้และเพิ่มทักษะการวางแผนพัฒนาและการดูแลตนเองเบื้องต้นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของตนเองในการทำงาน

 

แบบทดสอบทางจิตวิทยาประกอบการอบรม*

Time Management Test: แบบประเมินการวิเคราะห์การบริหารและการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

Customize Training Course

 

เรามีบริการทำการอบรมตามความต้องการ และวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ  และความคาดหมายขององค์กร

 

    การออกแบบและดีไซน์การอบรม เรามีทีมงานมืออาชีพที่สนับสนุนและมีประสบการณ์อย่างยาวนาน  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้อบรมจะได้และสามารถนำไปใช้งานในชีวิตการทำงาน  และองค์กรก็สามารถวัดผล ROI  ได้

 

    โดยหากลูกค้าต้องการรายงานสำหรับผู้บริหารระดับสูงเราก็สามารถสนับสนุน Executive Summary Report 

 

เราเชื่อว่าทุกองค์กรมีความคาดหมายที่แตกต่างกัน  ดังนั้นทุกการอบรมที่จัดโดยเรา ก็จะออกแบบให้ตรงกับความต้องการและความเหมาะสม

 
What People says about MissConsult