Gray Structure

TESTIMONIAL

Stories from Our Customers:

คุณ วิสุทธ์ จิราธิยุต

"ได้รับบริการเกี่ยวกับ Psychometric Test จากคำแนะนำของที่ปรึกษา ซึ่งผลการทดสอบพนักงานระดับบริหาร มีความสอดคล้องและเป็นส่วนสำคัญในการประเมิน competency และ การจัดระดับความสามารถผู้บริหารองค์กรได้เป็นอย่างดี" 

 

สถาบันไทย –เยอรมัน

"แบบทดสอบด้านจิตวิทยาของ MissConsult ที่สถาบันฯ วางใจเลือกใช้บริการ สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่สถาบันฯคาดหวัง เป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากรบุคคลของสถาบันฯอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้รับการบริการตลอดการใช้งานเป็นอย่างดี" 

สถาบันไทย –เยอรมัน "แบบทดสอบด้านจิตวิทยาของ MissConsult ที่สถาบันฯ วางใจเลือกใช้บริการ สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่สถาบันฯคาดหวัง เป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากรบุคคลของสถาบันฯอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้รับการบริการตลอดการใช้งานเป็นอย่างดี" คุณ วันทนา สุกแสงดาว (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป,สถาบันไทย –เยอรมัน)

รศ.ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงค์

"มีที่เสนอโครงการที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรได้เป็นอย่างดี จากประสบการณ์ในการใช้บริการ มีความพึงพอใจ การบริการดีมาก" 


 

สำนักงาน กทช

"เลือกใช้บริการเพราะผู้นำเสนอได้เสนอบริการ MissConsult ได้ดี ชัดเจนเป็นที่น่าสนใจ และเมื่อได้ทดลองใช้ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่ามีคุณภาพดีเหมาะสมกับการใช้งาน จึงได้เลือกใช้บริการ MissConsult และ รู้สึกพึงพอใจในผลที่มีความเที่ยงตรง" 

คุณ สาธิต อนันตสมบูรณ์ (ผู้บริหารระดับต้น ,สำนักงาน กทช)

TGI

"เหตุผลที่เลือก เพราะการนำเสนอในช่วงของการคัดเลือก ให้ภาพที่ชัดเจน ถึงหลักการ วิธีการ ความน่าเชื่อถือ และ ผลลัพธ์ที่ได้ ความพึงพอใจมาก เพราะ พร้อมที่จะให้บริการตามความต้องการเสมอ" 

คุณ สมหวัง บุญรักษ์จริญ (PT Director, TGI)

บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด (เดลินิวส์)

"ทราบเกี่ยวกับ Aptitude Test จากการเรียนปริญญาโท ได้ลองทำแบบทดสอบ Personality ซึ่งผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ บริการที่รวดเร็ว และ ราคาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผล ประกอบกับผลทดสอบที่ค่อนข้างแม่นยำและรวดเร็ว ทำให้ทางบริษัทสี่พระยาตัดสินใจใช้แบบทดสอบของ MissConsult เมื่อเปรียบเทียบกับการบริการ ผล accuracy ฯลฯ กับทางบริษัทอื่นๆ" 

คุณ ณัฐา รุจริวงศ์ (ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด (เดลินิวส์))

Bank of Ayudhya Public Co., Ltd

"As the Recruitment Manager/Bank of Ayudhya, I would like to recommend MissConsult.com about the test as the qualified Psychometric Test for supporting our candidate selection processes. It help screening candidates and allow us to select the best fit type of candiate in each of opening position" 

Amporn Panyadilok (Vice President-Human Resources, Bank of Ayudhya Public Co., Ltd)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

"แบบทดสอบของ MissConsult เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากร และ แบบทดสอบสามารถวิเคราะห์ทัศนคติ ลักษณะนิสัยพื้นฐาน ความเป็นจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็ง รวมทั้งการทราบจุดแข็ง เพื่อการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ เหมาะสมกับตำแหน่งงานและสายอาชีพ ซึ่งตรงกับความต้องการของ วว" 

คุณ นฤมล สาสิงห์ (รองผู้อำนวยการ กองบริหารบุคคล,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

dMedical

"MissConsult provides the many of psychometric tools which perfect used by executive HR, EPT is one of the most my popular. It is based on a model that describes personality in positive, non-threatening terms, enabling HR to appreciate candidate strengths while recognizing the value of personality type different from others" 

James A. Smistiansen (CAU Manager, dMedica)

บมจ ธนาคารกรุงไทย

"เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการ แบบทดสอบ MissConsult 1. แบบทดสอบหลากหลาย สามารถวัดทักษะในด้านต่างๆ 2. ทดสอบแล้วใกล้เคียงกับทักษะและบุคลิกภาพของคนทดสอบ 3. วัดผลได้ทันที 4. ราคาไม่แพง" 

ศศิธร สิงคารวนิช (ผู้อำนวยการฝ่าย - ฝ่ายการพนักงาน, บมจ ธนาคารกรุงไทย)

TESTIMONIAL

M.I.S.S.CONSULT

M.I.S.S.CONSULT focus on the People Development program. 

We provide tools base on Scientific to measurement and assessment of each individual or as a team performance.

Build a strong team
We help companies understand their people, then drive behaviors to build a better relationship, ambition, competitive mindset.

Our service help client to achieve their goals.
We have a variety of tools in the world that carefully selected for our clients. We selected only the best that would help fix and expand our client's human capital as a good asset. Our services are Psychometric Test tools, Training courses, Coaching, Neuroscience, Assessment Center, DISC/Everything DiSC Certification course.

Solution
Our Location

14th Flr.,Q.House Asoke Bldg.,
66 Sukhumvit 21 ,North Klongtoey,
Wattana,Bangkok 10110

 

Tel : 02-125-2959 


HOTLINE : 085-186-2356

 

Find us
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
Accreditation

Build a better workplace

 

We help companies understand their people, then drive behaviors to build a better relationship, ambition, competitive mindset.

Copyright ©M.I.S.S.CONSULT.COM.  All rights reserved.

© Copyright™