iStock-1254880085.jpeg

TESTIMONIAL

Client Testimonial 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

สำนักงาน ก.พ. (OCSC) " โครงการเปิดบ้านนักเรียนทุน"

Public Training " Conflict Management "

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

Pepsico " The Future Leader Program "

BST Group - Bangkok Synthetics 

ไทยประกันชีวิต

Minor International (MINT)

Siam Daikin Sales

Public Training " Assertive Communication "

Stories from Our Customers:

คุณ วิสุทธ์ จิราธิยุต

"ได้รับบริการเกี่ยวกับ Psychometric Test จากคำแนะนำของที่ปรึกษา ซึ่งผลการทดสอบพนักงานระดับบริหาร มีความสอดคล้องและเป็นส่วนสำคัญในการประเมิน competency และ การจัดระดับความสามารถผู้บริหารองค์กรได้เป็นอย่างดี" 

 

สถาบันไทย –เยอรมัน

"แบบทดสอบด้านจิตวิทยาของ MissConsult ที่สถาบันฯ วางใจเลือกใช้บริการ สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่สถาบันฯคาดหวัง เป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากรบุคคลของสถาบันฯอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้รับการบริการตลอดการใช้งานเป็นอย่างดี" 

สถาบันไทย –เยอรมัน "แบบทดสอบด้านจิตวิทยาของ MissConsult ที่สถาบันฯ วางใจเลือกใช้บริการ สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่สถาบันฯคาดหวัง เป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากรบุคคลของสถาบันฯอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้รับการบริการตลอดการใช้งานเป็นอย่างดี" คุณ วันทนา สุกแสงดาว (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป,สถาบันไทย –เยอรมัน)

รศ.ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงค์

"มีที่เสนอโครงการที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรได้เป็นอย่างดี จากประสบการณ์ในการใช้บริการ มีความพึงพอใจ การบริการดีมาก" 


 

สำนักงาน กทช

"เลือกใช้บริการเพราะผู้นำเสนอได้เสนอบริการ MissConsult ได้ดี ชัดเจนเป็นที่น่าสนใจ และเมื่อได้ทดลองใช้ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่ามีคุณภาพดีเหมาะสมกับการใช้งาน จึงได้เลือกใช้บริการ MissConsult และ รู้สึกพึงพอใจในผลที่มีความเที่ยงตรง" 

คุณ สาธิต อนันตสมบูรณ์ (ผู้บริหารระดับต้น ,สำนักงาน กทช)

TGI

"เหตุผลที่เลือก เพราะการนำเสนอในช่วงของการคัดเลือก ให้ภาพที่ชัดเจน ถึงหลักการ วิธีการ ความน่าเชื่อถือ และ ผลลัพธ์ที่ได้ ความพึงพอใจมาก เพราะ พร้อมที่จะให้บริการตามความต้องการเสมอ" 

คุณ สมหวัง บุญรักษ์จริญ (PT Director, TGI)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

"แบบทดสอบของ MissConsult เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากร และ แบบทดสอบสามารถวิเคราะห์ทัศนคติ ลักษณะนิสัยพื้นฐาน ความเป็นจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็ง รวมทั้งการทราบจุดแข็ง เพื่อการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ เหมาะสมกับตำแหน่งงานและสายอาชีพ ซึ่งตรงกับความต้องการของ วว" 

คุณ นฤมล สาสิงห์ (รองผู้อำนวยการ กองบริหารบุคคล,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด (เดลินิวส์)

"ทราบเกี่ยวกับ Aptitude Test จากการเรียนปริญญาโท ได้ลองทำแบบทดสอบ Personality ซึ่งผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ บริการที่รวดเร็ว และ ราคาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผล ประกอบกับผลทดสอบที่ค่อนข้างแม่นยำและรวดเร็ว ทำให้ทางบริษัทสี่พระยาตัดสินใจใช้แบบทดสอบของ MissConsult เมื่อเปรียบเทียบกับการบริการ ผล accuracy ฯลฯ กับทางบริษัทอื่นๆ" 

คุณ ณัฐา รุจริวงศ์ (ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด (เดลินิวส์))

Bank of Ayudhya Public Co., Ltd

"As the Recruitment Manager/Bank of Ayudhya, I would like to recommend MissConsult.com about the test as the qualified Psychometric Test for supporting our candidate selection processes. It help screening candidates and allow us to select the best fit type of candiate in each of opening position" 

Amporn Panyadilok (Vice President-Human Resources, Bank of Ayudhya Public Co., Ltd)

dMedical

"MissConsult provides the many psychometric tools that are perfectly used for the executive. EPT Test is one of the most popular. It is based on a model that describes personality in positive, non-threatening terms, enabling HR to appreciate candidate strengths while recognizing the value of personality type different from others." 

James A. Smistiansen (CAU Manager, dMedica)

บมจ ธนาคารกรุงไทย

"เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการ แบบทดสอบ MissConsult 1. แบบทดสอบหลากหลาย สามารถวัดทักษะในด้านต่างๆ 2. ทดสอบแล้วใกล้เคียงกับทักษะและบุคลิกภาพของคนทดสอบ 3. วัดผลได้ทันที 4. ราคาไม่แพง" 

ศศิธร สิงคารวนิช (ผู้อำนวยการฝ่าย - ฝ่ายการพนักงาน, บมจ ธนาคารกรุงไทย)