Solution

การบริหาร คือ การลงทุน ดังนั้น รูปแบบสินค้าและบริการของ M.I.S.S.Consult  จึงถูกออกแบบบนพื้นฐาน การประเมินวัดผลสำเร็จต่อการลงทุนของคู่ค้าเป็นหลักสำคัญ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จต่อเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

รูปแบบสินค้าและบริการถูกออกแบบภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อการค้นหา พัฒนา ศักยภาพของบุคคล กระตุ้น และ สร้างแรงจูงใจ เพื่อก่อให้เกิดการเข้าใจศักยภาพของบุคคลอย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จด้านการบริหารบุคคลอย่างยั่งยืน

Overview

Psychometric Test

Competency Based Test

Customized Test

Neuroscience / MC Speed Up / Behavioral Consultation

Training Mindset Programming

Executive Coaching

Talent Management Programming

Reviewing CVs

The Professional Assessment หรือ ศูนย์ประเมินที่สร้างสรรค์และเชี่ยวชาญในการค้นหาศักยภาพบุคคลแบบกำหนดได้

M.I.S.S.CONSULT ให้บริการการค้นหาศักยภาพทั้งทางด้าน ทัศนคติ ทักษะ ความสามารถ และ การตอบรับกับวัฒนธรรมองค์กร ตามตำแหน่งงานที่ถูกกำหนดบนพื้นฐานการออกแบบและการใช้เครื่องมือที่หลากหลายและมีความทันสมัยในการค้นหาศักยภาพบุคคลได้อย่างครอบคลุม สร้างความเชื่อมั่น ความเป็นมืออาชีพ และ การยอมรับให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างโดดเด่น การคัดเลือกเป็นเรื่องของการประเมินได้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

The Professional Tools หรือ เครื่องมือสำหรับผู้เชี่ยวชาญ ในการช่วยคัดเลือก พัฒนา วางแผน บุคคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

MissConsult มีบริการไม่เพียง แบบประเมินสำหรับ Norm Thai แต่ยังครอบคลุมไปยังแบบประเมินสากลในรูปแบบต่างๆ บนพื้นฐานการทำงานมืออาชีพ สิ่งที่เรานำเสนอย่อมต้องเป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุด สำหรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ท่านต้องการ แบบประเมินทางจิตวิทยาครอบคลุมทุกแบบที่ลูกค้าต้องการ

หากไม่มั่นใจว่าแบบประเมินทางจิตวิทยาแบบไหนที่เหมาะกับองค์กรของลูกค้า เรามีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมและเข้าใจวัตถุประสงค์ของแบบประเมินทางจิตวิทยา แบบประเมินทางจิตวิทยามีความเหมาะสมและการใช้งานที่แตกต่างกัน หากใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์อาจจะทำให้เสียโอกาสที่จะได้คนที่เหมาะสมกับองค์กร เช่น

  • การลงทุนพัฒนาในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ( Top Management )

  • การลงทุนพัฒนาในกลุ่มกลุ่มผู้บริหารดาวเด่น (Talent Management)

  • การคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมกับ Competency ขององค์กร

The Professional Consultation หรือ การเปลี่ยนแปลงแบบมุ่งวัตถุประสงค์ หรือ สร้างผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างแท้จริง 


MissConsult ให้บริการการวางแผนพัฒนาในรูปแบบที่ครอบคลุมความต้องการทางด้านพฤติกรรม ทักษะความสามารถในเชิงทัศนคติ ความพร้อมและความรักในองค์กร สำหรับกลุ่มผู้บริหารดาวเด่น หรือ กลุ่มผู้บริหารในอนาคตขององค์กร แบบคาดหวังผลสำเร็จ และติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยลิขสิทธ์เครื่องมือเฉพาะแบบที่ไม่เหมือนใครและสามารถสร้างผลความแตกต่างเชิงรูปธรรมและนามธรรมได้อย่างแท้จริง

Brain Storming on Paper

The Professional Coach หรือ โปรแกรมสำหรับผู้บริหารมืออาชีพบนพื้นฐานการประเมินวัดผลความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม เน้นสถิตความสำเร็จก่อนและหลังการเข้าโปรแกรม

M.I.S.S.CONSULT ให้บริการ Executive Coaching หรือการดึงศักยภาพผู้บริหารจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดเป้าหมาย บนพื้นฐานการควบคุมได้และประเมินวัดผลได้ผ่านลิขลิทธ์เฉพาะที่ออกแบบมาสนับสนุน สร้างสรรค์ ทำให้ท่านผู้บริหารรับทราบถึงความสามารถที่แท้จริงของตนเอง ในกรอบเวลาที่กำหนดได้ ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ เวลาและการลงทุน ของท่านคือเป้าหมายที่สามารถสร้างผลลัพธ์ตอบกลับได้อย่างสูงสุด

iStock-612387410.jpg
iStock-841876392 small.jpg

The Professional Coach หรือ โปรแกรมสำหรับผู้บริหารมืออาชีพบนพื้นฐานการประเมินวัดผลความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม เน้นสถิตความสำเร็จก่อนและหลังการเข้าโปรแกรม

M.I.S.S.CONSULT ให้บริการ Executive Coaching หรือการดึงศักยภาพผู้บริหารจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดเป้าหมาย บนพื้นฐานการควบคุมได้และประเมินวัดผลได้ผ่านลิขลิทธ์เฉพาะที่ออกแบบมาสนับสนุน สร้างสรรค์ ทำให้ท่านผู้บริหารรับทราบถึงความสามารถที่แท้จริงของตนเอง ในกรอบเวลาที่กำหนดได้ ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ เวลาและการลงทุน ของท่านคือเป้าหมายที่สามารถสร้างผลลัพธ์ตอบกลับได้อย่างสูงสุด

iStock-1140524579.jpg

สำหรับองค์กรทีต้องการแบบประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงานหรือต้องการแบบประเมินพัฒนาบุคคลากรให้ครบวงจรบนพื้นฐานของ Competency ขององค์กรโดยทีมงานผู้เชียวชาญของเรามีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และเป็นที่ยอมรับจากองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาดาวเด่นขององค์กร หรือ พัฒนาบุคคลากรให้พร้อมสำหรับตำแหน่ง C-Suits และตำแหน่งที่สำคัญต่างๆในองค์กร