Attitude Focus - สร้างทัศนคติโปรแกรมการฝึกอบรมการสร้างทัศนคติ ตามที่องค์กรต้องการ
 

Psychology for working People

การอบรมที่ได้รับการยอมรับจากผู้เข้ารับการอบรม และองค์กรว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตส่วนตัว และการทำงานได้ดี  สำหรับวัตถุประสงค์ คือ

 • เรียนรู้หลักการทางจิตวิทยาพื้นฐานบุคคล

 • เรียนรู้รูปแบบพฤติกรรมของบุคคล คุณค่า ตัวตน ความเชื่อ และ สิ่งที่มีอิทธิพลของบุคคล

 • เพิ่มทักษะการเข้าใจคนอื่นในแบบที่เขาเป็น ตลอดทั้งเรียนรู้รูปแบบ การชักจุง

 • เพิ่มทักษะการโน้มน้าว และ การมีอิทธิพลต่อผู้อื่นในรูปแบบที่เขายินยอม และต้องการทำตาม

Customer Mind Program:

 

ทัศนคติการให้บริการด้วยพฤติกรรมที่ประทับใจ

วัตถุประสงค์

 

 • เพิ่มความเข้าใจในความส าคัญของบทบาทตนเองในฐานะผู้ให้บริการในรูปแบบต่างๆ และการประยุกต์ใช้งานจริง

 • เพิ่มทักษะและความเข้าใจในระหว่างทีมงาน การให้

ความสำคัญกับบุคคลที่ร่วมงาน

 • เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ความตอ้งการที่แท้จริงของลูกค้าผู้ต้องการได้รับบริการ เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

แบบทดสอบทางจิตวิทยาประกอบการอบรม***

 • Customer Mind Test: แบบประเมินทัศนคติด้านการบริหารจัดการอารมณ์(Emotional Management)

Executive Body Language

 

1 Day Training: การฝึกอบรม ทักษะการแสดงออกของผู้บริหาร เรียนรู้การสร้างภาพลักษณ์ของตนเอง เพื่อให้เกิดการรับรู้เชิงบวก และ เรียนรู้ การเข้าใจผู้อื่น ผ่านการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง เพื่อการบริหารบุคคลอย่างมืออาชีพ

 

Morning/ช่วงเช้า: เรียนรู้ การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง ของบุคคล และ ทำแบบประเมิน การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจ และ จุดสังเกต อย่างเป็นระบบ

 

Afternoon: เรียนรู้การแสดงออกทางสีหน้าท่าทางของตนเอง ทั้งด้านบวก และ ด้านลบ เรียนรู้การแสดงบุคลิกภาพ เพื่อให้บุคคลอื่น รับรู้ และ ยอมรับ

Customer Mind Program:

 

ทัศนคติการให้บริการด้วยพฤติกรรมที่ประทับใจ

วัตถุประสงค์

 

 • เพิ่มความเข้าใจในความส าคัญของบทบาทตนเองในฐานะผู้ให้บริการในรูปแบบต่างๆ และการประยุกต์ใช้งานจริง

 • เพิ่มทักษะและความเข้าใจในระหว่างทีมงาน การให้

ความสำคัญกับบุคคลที่ร่วมงาน

 • เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ความตอ้งการที่แท้จริงของลูกค้าผู้ต้องการได้รับบริการ เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

แบบทดสอบทางจิตวิทยาประกอบการอบรม***

 • Customer Mind Test: แบบประเมินทัศนคติด้านการบริหารจัดการอารมณ์(Emotional Management)

Discover Yourself:

ค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตนเอง

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้ตนเอง การเข้าใจจุดบวก จุดท้าทายของตนเองอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม

 • เรียนรู้สร้างคุณค่าต่อตนเอง ต่องานและสุขภาพของผู้ทำงาน

 • เพิ่มทักษะการวางแผนเพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาทัศนคติและการสร้างกำลังใจถูกต้อง

 • เพิ่มทักษะการวางแผนเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่

สอดคล้องต่อคุณค่าตัวตน และหลักการในชีวิต

 

แบบทดสอบทางจิตวิทยาประกอบการอบรม*

Self-Awareness Personality Test: แบบสำรวจประเมินระดับการตระหนักรู้ทางดา้นพฤติกรรมของตนเอง ทีส่งผลการต่อเติบโต

Get Thing Done for The Right Way:

 

 

ศักยภาพของการบริหารเวลาบนจุดคุ้มทุน

วัตถุประสงค์

 

 • เรียนรู้ลกษณะนิสัยหรือคุณสมบัติที่มีของตนเอง ต่องานที่รับผิดชอบ เพื่อการประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน

 • เรียนรู้4 รูปแบบการแบ่งงานเพือ่ การบริหารงานสำหรับผู้ทำงาน

 • เพิ่มทักษะในการบริหารเวลา บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อองค์กร

 • เรียนรู้และเพิ่มทักษะการวางแผนพัฒนาและการดูแลตนเองเบื้องต้นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของตนเองในการทำงาน

 

แบบทดสอบทางจิตวิทยาประกอบการอบรม*

Time Management Test: แบบประเมินการวิเคราะห์การบริหารและการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

Customize Training Course

เรามีบริการทำการอบรมตามความต้องการ และวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ  และความคาดหมายขององค์กร

 

    การออกแบบและดีไซน์การอบรม เรามีทีมงานมืออาชีพที่สนับสนุนและมีประสบการณ์อย่างยาวนาน  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้อบรมจะได้และสามารถนำไปใช้งานในชีวิตการทำงาน  และองค์กรก็สามารถวัดผล ROI  ได้

 

    โดยหากลูกค้าต้องการรายงานสำหรับผู้บริหารระดับสูงเราก็สามารถสนับสนุน Executive Summary Report 

 

เราเชื่อว่าทุกองค์กรมีความคาดหมายที่แตกต่างกัน  ดังนั้นทุกการอบรมที่จัดโดยเรา ก็จะออกแบบให้ตรงกับความต้องการและความเหมาะสม

Contact Us

M.I.S.S.CONSULT

M.I.S.S.CONSULT focus on the People Development program. 

We provide tools base on Scientific to measurement and assessment of each individual or as a team performance.

Build a strong team
We help companies understand their people, then drive behaviors to build a better relationship, ambition, competitive mindset.

Our service help client to achieve their goals.
We have a variety of tools in the world that carefully selected for our clients. We selected only the best that would help fix and expand our client's human capital as a good asset. Our services are Psychometric Test tools, Training courses, Coaching, Neuroscience, Assessment Center, DISC/Everything DiSC Certification course.

Solution
Our Location

14th Flr.,Q.House Asoke Bldg.,
66 Sukhumvit 21 ,North Klongtoey,
Wattana,Bangkok 10110

 

Tel : 02-125-2959 


HOTLINE : 085-186-2356

 

Find us
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon
Accreditation

Build a better workplace

 

We help companies understand their people, then drive behaviors to build a better relationship, ambition, competitive mindset.

Copyright ©M.I.S.S.CONSULT.COM.  All rights reserved.

© Copyright™